Algemene voorwaarden

I. Boet 9 gevestigd aan Karspelweg 9, 1738DN Waarland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer 78177464, hierna te noemen Boet 9. Boet 9 biedt haar producten aan als toeleverancier van detailhandel en consumenten en is alleen op afspraak te bezoeken.
II. De afnemer is de afnemer c.q. klant van Boet 9.
III. Boet 9 gaat uit van goed vertrouwen en dat zij en de afnemer elkaar van dienst kunnen en willen zijn. Boet 9 doet eerlijk zaken en gaat te allen tijde uit van redelijkheid. Voor de goede orde acht zij het noodzakelijk deze Algemene Voorwaarden op te stellen en te hanteren.

 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Boet 9.
  1.2 Het door de afnemer zonder commentaar accepteren van een offerte of aanbieding, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Boet 9 behoudt zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen.
  1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Boet 9 erkend. 1.4 Boet 9 garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Aanbiedingen
  2.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  2.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Boet 9 zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Boet 9 slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  2.4 Aanbiedingen van Boet 9 gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  2.5 Boet 9 kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 3. Prijzen
  3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien toeleveranciers significante tussentijdse prijsverhogingen doorvoeren. Een prijsverhoging wordt direct kenbaar gemaakt aan de afnemer en maakt ontbinding van de overeenkomst door de afnemer mogelijk.
  3.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 9% (bakmixen) BTW.
  3.4 Alle prijzen op de site en in offertes zijn exclusief aflever- en/of verzendkosten. Verzending vindt plaats in overleg en kosten zijn voor rekening van de afnemer.
 4. Overeenkomst
  4.1 Een overeenkomst tussen Boet 9 en een afnemer komt tot stand nadat een bestelling door Boet 9 op haalbaarheid is beoordeeld.
  4.2 Boet 9 behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
  4.3 Een overeenkomst kan een mondelinge (telefonische) afspraak zijn of via e-mail tot stand zijn gekomen, zonder dat ze door beide partijen daadwerkelijk is ondertekend.
 5. Levering
  5.1 Levering vindt plaats binnen 14 dagen zolang de voorraad strekt, indien dit niet mogelijk is dan wordt de afnemer voor het aangaan van de overeenkomst geïnformeerd over de verwachte levertermijn.
  5.2 Aan de leveringsplicht van Boet 9 zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Boet 9 geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  5.3 Boet 9 is niet verantwoordelijk voor foutief opgegeven adressen. Wanneer de klant een foutief adres heeft opgegeven kan het pakket retour gestuurd worden door de pakketservice. Er vindt geen creditering van de bestelling plaats.
  5.4 Vanaf het moment van levering is de afnemer verantwoordelijk voor een juiste opslag van de producten, waarbij bakmixen koel en droog bewaard dienen te worden.
 6. Betaling
  6.1 Betalingen dienen te geschieden bij vooruitbetaling. Als uitzondering kan een andere betalingstermijn worden bepaald, de op de factuur vermelde betalingstermijn is bindend.
  6.2 De op de factuur vermelde betalingstermijn is een fatale termijn in de zin van art. 6:83a BW, waardoor verzuim bij gebreke van betaling binnen die termijn van rechtswege intreedt zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.
  6.3 De contractuele rente bij verzuim bedraagt 15% per jaar, tenzij de wettelijke handelsrente bij aanvang van het verzuim hoger is, in welk geval wettelijke handelsrente aan de afnemer in rekening wordt gebracht. De incassokosten die aan Koper in rekening worden gebracht bedragen 15% van het gevorderde bedrag met een minimum van €50,- excl. btw.
  6.4 Voor levering van producten aan consumenten geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
 7. Garantie en retourneren
  7.1 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk, uiterlijk binnen 2 werkdagen, te controleren.
  7.2 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Boet 9.
  7.3 Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging (van onder andere maar niet beperkt tot de verpakking) ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  7.4 Boet 9 reageert binnen twee werkdagen op een melding over gebreken.
  7.5 Indien klachten van de afnemer door Boet 9 gegrond worden bevonden, zal Boet 9 de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Boet 9 en het bedrag van een schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de levering.
  7.6 Terugzending aan Boet 9 door de afnemer, anders dan een consument, geschiedt uitsluitend na akkoord van Boet 9.
  7.7 Uitsluitend consumenten kunnen aanspraak maken op de bedenktijd en het herroepingsrecht door binnen 14 dagen de zaken te retourneren of voor retourlevering aan te melden bij Boet 9. Bij een retourlevering volgens het herroepingsrecht zijn de kosten voor de retourzending voor rekening van de afnemer. Binnen 30 dagen na ontvangst van de retourlevering wordt de betaling geretourneerd.
  7.8 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Beschadigde producten, inclusief beschadigingen aan de verpakking, worden niet geaccepteerd als retourlevering.
  7.9 De kwaliteit van de zaken wordt gegarandeerd tot de op de verpakking vermelde THT-datum, mits koel en droog bewaard.
 8. Gegevensbeheer
  8.1 Indien u een bestelling plaatst bij Boet 9, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Boet 9. Boet 9 houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
  8.2 Boet 9 heeft haar privacybeleid vastgelegd in een verklaring, die kan worden geraadpleegd via de website boet9.nl.
 9. Afbeeldingen en specificaties
  9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite en verpakkingen van Boet 9 gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 10. Overmacht
  10.1 Boet 9 is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet en bugs in het systeem, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers van Boet 9 alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  10.3 Boet 9 behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Boet 9 gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  10.4 Indien Boet 9 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 11. Aansprakelijkheid
  11.1 Boet 9 is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan apparatuur of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. 11.2 Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
  11.3 Boet 9 is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
 12. Eigendomsvoorbehoud
  12.1 Eigendom van alle door Boet 9 aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Boet 9 zolang de afnemer de vorderingen van Boet 9 uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Boet 9 wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
  12.2 De door Boet 9 geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Boet 9 of een door Boet 9 aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Boet 9 haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Boet 9 zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Boet 9.
 13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  13.1 Mocht enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden vernietigbaar blijken, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en van kracht.
  13.2 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 13.3 De Rechtbank Noord-Holland (locatie Alkmaar) is de bevoegde Rechtbank voor alle geschillen, vorderingen en discussies die voortkomen uit of betrekking hebben op een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

Waarland, mei 2021